Definitioner.

Kategori 1-natur:

De ammoniakfølsomme naturtyper, jf. §7, stk. 1, nr. 1, i husdyrbrugloven, der fremgår af bilag 3, pkt. D, uanset størrelse, hvis de er beliggende inden for et Natura 2000-område og er omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt, samt heder og overdrev i øvrigt, som er beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2)

Kategori 2-natur:

De ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Natura 2000-områder, jf. §7, stk. 1, nr. 2, i husdyrbrugloven, i form af
a) højmoser,
b) lobeliesøer,
c) heder, der i sig selv er større end 10 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og
d) overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse. (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2)

Kategori 3-natur:

De ammoniakfølsomme naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er beliggende uden for Natura 2000-områder, i form af følgende:
a) Heder, der er omfattet af §3 i lov om naturbeskyttelse.
b) Moser, der er omfattet af §3 i lov om naturbeskyttelse.
c) Overdrev, der er omfattet af §3 i lov om naturbeskyttelse.
d) Ammoniakfølsomme skove, hvorved forstås arealer, der er større end 0,5 ha og mere end 20 m brede, og som er bevokset med træer, der danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov af højstammede træer, og
i) hvor der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der er tale om gammel skovjordbund,
ii) hvor skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, f.eks. tidligere hede, mose eller overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel skovjordbund (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 200 år), eller
iii) hvor der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget på listen "Arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove omfattet af § 25 i lov om skove", og hvor arterne har væsentlig, definerende betydning for skovens naturværdi. (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2: ) Listen skulle være tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk (??)