Gylleopbevaringskapacitet.

Det er et krav efter husdyrbrugloven, at husdyrbrug skal råde over lagerkapacitet til opbevaring af gødning.

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1 at "... Opbevaringsanlæg til husdyrgødning skal dog mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel, jf. dog stk. 3." Denne bestemmelse gælder alle opbevaringsanlæg.

Efter § 11, stk. 2 gælder for dyrehold, ud over minimumskravet i stk.1, at "Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet efter stk. 1 vil for husdyrgødning normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, .....".

Minimumskravet i stk. 1 på 6 måneders opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler af mindst 5 års varighed om afgivelse eller opbevaring på anden ejendom, jf. bestemmelsens stk. 4.

Bekendtgørelsen indeholder ikke krav til aftaler om opbevaring på anden ejendom fra 6 måneders-kapaciteten til 9 måneders-kapaciteten.

Det kan ses af blandt andet Miljøstyrelsens "helpdisksvar", at der har været en vis praksis for at betragte spørgsmålet om overholdelse af 9 måneders-kravet som et "tilsynsspørgsmål" dvs. et spørgsmål som først vurderes af tilsynsmyndigheden i forbindelse med tilsynsbesøg efter miljøgodkendelsen er givet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet en sag, hvor en ejendom alene havde opbevaringskapacitet til opbevaring af 5,9 måneders tilførsel af gylle, men rådede over andre ejendomme med opbevaringskapacitet, der sikrede opfyldelse af kravet om 6 måneders kapacitet (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11, stk. 1).

Nævnet bemærkede herom, "at idet opbevaringskapaciteten på ejendommen er mindre end minimumskapaciteten, skal Svendborg Kommune i forbindelse med den fornyede behandling af sagen sikre sig, at der nærmere redegøres for, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ansøgers andre ejendomme." (Sagsnr. 20/01103 og 20/1104 af 10. marts 2021).

Det er således tilsyneladende afgjort, at kommunen i forbindelse med en udvidelses-godkendelse kan nøjes med at sikre opfyldelse af minimumskravet på 6 måneders opbevaringskapacitet.

Et spørgsmål herefter er så, om en kommune som betingelse for at meddele en godkendelse, kan stille vilkår om 9 måneders opbevaringskapacitet på en ejendom med dyrehold.

Det kan og bør en kommune selvfølgelig, fordi det normale behov er 9 måneder - endda fastsat i en bekendtgørelse!

På den baggrund er nævnets afgørelse problematisk. Hvad er det for forhold på den pågældende ejendom, der gør den så speciel, at den kan nøjes med minimumskrav til opbevaringskapacitet? Afgørelsen står jo i grelt modsætningsforhold til teksten i § 11, stk. 2 om, at en tilstrækkelig opbevaringskapacitet normalt vil svare til mindst 9 måneders tilførsel

Virksomheder, der ikke kan overholde passende vilkår, bør selvfølgelig ikke godkendes på disse vilkår. Det gælder også et vilkår om opbevaringskapacitet i 9 måneder.

Godkendelse bør derfor ikke gives uden en passende dokumentation forat 9 måneders-kravet kan opfyldes. Alternativt må godkendelse kunne nægtes. Det ser jeg ikke bekendtgørelsen udelukker.

Fejl er uundgåelige. Hvis nogen ser en fejl i ovenstående, er man velkommen til at sende mig en mail herom til fboetius@gmail.com