FMK-modellen.

Kort beskrivelse af modellen:

Historisk set blev FMK-modellen udarbejdet af kommunale miljømedarbejdere på Fyn, på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen tilfredsstillende måde til at behandle lugtproblemer fra stalde.

Metoden er forholdsvis enkel og tager udgangspunkt i ”almindelige” staldbygninger med ”almindelige” ventilationsforhold (ingen høje skorstene eller kraftig ventilation).

Lugtimissionsbestemmelsen tager udgangspunkt i nogle undersøgelser, hvor man etablerede en sammenhæng mellem afstanden fra en stald til ”lugttærsklen” og lugtemissionen fra stalden. Det vil sige den afstand, hvor lugtimissionskoncentrationsbidraget er 1 LE/m3. 1 LE/m3 er netop den lugtkoncentration, som kan registreres, af halvdelen af deltagerne i et lugtpanel (olfaktometer).

Man fandt følgende sammenhæng:

GK-I = SQR(10*Q) meter,

hvor Q er lugtemissionen og GK står for "Gene Kriterium".

Er lugtemissionen 1000 LE/sek vil afstanden fra stalden, hvor lugtimmissionskoncentrationsbidraget netop er 1 LE/m3, målt som timemiddelværdi, være 100 meter.

I FMK-modellen anvendes 1 LE/m3, som grænseværdi ved ”parcelhusområder”.


De øvrige grænseværdier, 3 LE/m3 og 10 LE/m3, er indbygget i de følgende afstandsformler ved ændring af faktoren foran Q:

GK-II = SQR(3,6*Q) meter og GK-III = SQR(Q) meter


Metoden er meget enkel at anvende, men har følgende begrænsninger:

Den er ikke særligt nuanceret, da den kun kan behandle en ”standardstald”. Men ikke en moderne stald med særlige ventilations- og afkastforhold. På den anden side er den meget ”håndfast” og svær at ”fifle med”.

Historisk har Miljøstyrelsen og klagenævnet haft svært ved at acceptere modellen, og kun accepteret modellen, hvor den gav bedre beskyttelse af naboerne end OML-modellen.

FMK-modellens manglende evne til at tage højde for særlige ventilationsforhold i moderne stalde har bevirket, at modellen ikke er så aktuel. Derfor giver bekendtgørelsen mulighed for at OML-beregninger kan bruges alene, hvis ventilationsforhold afviger væsentligt fra en "gammeldags" standardstald.

FMK-modellen er sandsynligvis ”på vej ud” i landbrugssammenhæng, men er stadig en del af det elektroniske ansøgningssystem.

4. februar 2020