EU-domstolen.

C-14/83 Præmis 26 handler om pligten til EU-konform fortolkning. Gælder alle myndigheder.
C-323/17 Inddragelse af afværgeforanstaltninger i screenings vurdering efter artikel 6, stk. 3, kan ikke begrunde manglende konsekvensvurdering.
C-98/03 Forslag til afgørelse fra generaladvokaten, der indikerer, at beskyttelsen efter habitatdirektivets art. 6, stk. 3, ikke kan sikres gennem generelle regler.
C-293/17 "Hollandsdommen", hvorefter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, ikke giver mulighed for at undtage visse planer og projekter fra habitatvurdering.